Regulamin Sklepu

Regulamin określa zasady zakupu produktów dostępnych w sklepie solga.shoplo.com i jest dostępny jest na stronie https://solga.shoplo.com/strona/regulamin.
Data publikacji: 20.04.2017 r.

Sprzedawcą jest SDB Katarzyna Solga, 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Szymanowskiego 35, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6451727084, Regon: 276507908, adres e-mail: szkolenia@solga.pl, numer telefonu 662050782.

Produktami sprzedawanymi przez Sprzedawcę są szkolenia on-line (zwane również webinarami) oraz inne treści cyfrowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępne w sklepie, jak np. kursy, szkolenia, wzory dokumentów. Produkty zawierają wyłącznie treść cyfrową i nie stanowią usługi prawnej. 

Użytkownikiem jest osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu. Zakupu produktu może dokonać wyłącznie Użytkownik mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski. 

Zakupem Produktu jest zawarcie umowy, na podstawie której Użytkownik nabywa prawo do korzystania z Produktu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z opisem Produktu zawartym w sklepie.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

§ 1. Zakup Produktu

1. Zakup Produktu następuje poprzez wybranie Produktu dostępnego w sklepie, dodanie go do koszyka, kliknięcie w przycisk „Zamawiam” oraz dokonanie płatności. 

2. Ceny produktów zawierają podatek VAT.

3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania płatności przelewem lub pozytywnej autoryzacji karty płatniczej.

§ 2. Płatność

1. Płatność dokonywana jest on line. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
2. Dostępne formy płatności:

a) Przelew on-line
b) Karty płatnicze: 
Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

§ 3. Korzystanie z Produktu

1. Produkty stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego.
2. Użytkownik otrzymuje zezwolenie na korzystanie z Produktu zgodnie z jego opisem. Użytkownik nie nabywa prawa do rozpowszechniania lub udostępniania Produktu osobom trzecim.
3. Produkty zawierają wyłącznie treść cyfrową i nie zawierają ani nie stanowią usługi prawnej. W celu uzyskania pomocy prawnej Użytkownik powinien skontaktować się z prawnikiem świadczącym usługi prawne.
4. Do korzystania z Produktu potrzebny jest komputer, tablet lub lub smartfon z dostępem do Internetu, program Adobe Acrobat Reader, przeglądarka internetowa, oprogramowanie biurowe Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) lub jego odpowiednik np. Google Docs, Open Office.

§ 4. Reklamacje

1. Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą Produktu.
2. Reklamację należy wnieść na adres: szkolenia@solga.pl
3. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.

§ 5. Prawo Konsumenta odstąpienia od umowy 

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone drogą mailową lub w jakikolwiek inny sposób.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy lub rozpoczęcie spełniania świadczenia polegającego na dostarczaniu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i został poinformowany o tym, że w utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania umowy. Za odrębną zgodą Użytkownika Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w sposób dozwolony przez prawo.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Użytkownik ma prawo w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

§ 7. Pliki Cookies

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Plik cookie to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Przez komputer należy rozumieć każde urządzenie końcowe, w tym smartfon lub tablet, itp..
2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na komputerze Użytkownika oraz uzyskuje dostęp do tych plików w celu należytego zawarcia i wykonania umowy, celach statystycznych, reklamowych i marketingowych.
3. Użytkownik może określić warunki przechowywania plików cookies lub uzyskiwania do nich dostępu przez Sprzedawcę. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, że uniemożliwi to przechowywanie plików cookies na jego komputerze, a także może usunąć już zapisane pliki cookies.
4. Sprzedawca nie identyfikuje tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Łącze do platformy umożliwiającej rozwiązywanie sporów online https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Więcej na temat polubownego rozwiązywania sporów https://www.uokik.gov.pl.
2. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Sprzedawca ma prawo zmienić niniejszy regulamin. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia przez Sprzedawcę i nie dotyczy umów zawartych przed jej wejściem w życie.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów